Звіти про відстеження

Звіт про повторне відстеження

результативності регуляторного акта розпорядження голови Городоцької районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг у новій редакції”

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежують

Розпорядження голови Городоцької районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Городоцькій районній державній адміністрації Львівської області у новій редакції»

Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ економічного розвитку і торгівлі Городоцької районної державної адміністрації.

Цілі прийняття акта

Затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Городоцькій районній державній адміністрації Львівської області (далі – Центр) з метою забезпечення ефективного функціонування Центру та спрощення процедури надання адміністративних послуг

Строк виконання заходів з відстеження

25.03.2015 – 20.04.2015

Тип відстеження

Повторне відстеження

Методи одержання результатів відстеження

Моніторинг та аналіз задоволеності суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб якістю надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру та аналіз ступеня досягнення цілей державного регулювання.

Для відстеження використовувались статистичні дані та дані опитування суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та/або фізичних осіб, суб’єктів надання адміністративних послуг. Також, здійснювався розгляд усних пропозицій та зауважень, які надійшли до Городоцької районної державної адміністрації Львівської області з питань роботи Центру

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

- час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта,

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта (за 2014 рік)

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта – особи в яких виникає необхідність в отриманні адміністративних послуг;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб – 2162 звернення: 223 – Суб’єкти господарювання, 1939 – фізичних осіб.

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі; - 6 органів.

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта; - основні положення акту висвітлені на офіційному сайті райдержадміністрації, необхідна для одержувачів адміністративних послуг інформація розміщена на інформаційних стендах ЦНАПу.

- кількість наданих адміністративних послуг; - 2122.

- середній термін розгляду звернення; - залежить від виду адміністративної послуги, але в межах встановлених законодавством термінів.

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг – немає.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Після набрання чинності регуляторним актом досягнуто цілей державного регулювання, затверджено Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Городоцькій районній державній адміністрації Львівської області, забезпечено ефективне функціонування Центру та спрощено процедуру надання адміністративних послуг .

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи після прийняття регуляторного акта не зазнали жодних додаткових витрат грошових коштів та часу у процесі отримання/надання адміністративних послуг. Прийняття регуляторного акта не потребує витрат з державного чи місцевого бюджету.

Після прийняття регуляторного акта впроваджено надання адміністративних послуг через Центр, у відповідності із вимогами чинного законодавства, забезпечено оперативність, доступність та зручність для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг, зазначених в Переліку, спрощено процедуру надання цих адміністративних послуг.

Видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, здійснюється у встановленому законодавством порядку в дозвільному центрі, утвореному відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який є складовою частиною Центру.

Зменшився обсяг звернень заявників безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг та витрати часу останніх на консультування заявників, збільшився час на виконання основних завдань та підготовку результатів надання адміністративних послуг.

 

Голова районної державної

адміністрації                                           підпис                 В. Ременяк

 

Керівник відділу

економічного розвитку і торгівлі                           підпис                 Т.Харович

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту розпорядження  голови  Городоцької районної державної адміністрації   

„ Про організацію «Дозвільного центру» у Городоцькому районі”

1.   Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом   державного регулювання господарських відносин.       Законом України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” запроваджено видачу документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності та  передбачає наявність адміністратора у порядку, встановленому цим Законом. Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 6.03.2009року №145 в районі організовано роботу «єдиного дозвільного офісу»   З 1 квітня 2010 року вступив в дію Закон України „Про внесення змін до закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (далі -  Закон).       Зазнало змін  Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 5 грудня 2005 р. N 116 (у редакції наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 12 жовтня 2009 р. N 176)       Відповідно до цих документів  передбачено створення „Дозвільного центру” та визначення  порядку здійснення погоджувальних дій. У зв’язку з цим виникла необхідність розробки та прийняття розпорядження про створення «дозвільного центру» у Городоцькому районі та визначення порядку здійснення погоджувальних дій.

 2.    Цілі державного регулювання: Метою прийняття проекту розпорядження є

1.Вдосконалення роботи дозвільного органу, який здійснює видачу документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;

2.Приведення  діючих нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства;

3. Зменшення термінів проходження  дозвільних процедур;

4. Створення  рівних умов для всіх суб’єктів підприємницької діяльності;

5.Зменшення кількості відвідувань суб’єктами підприємницької діяльності  дозвільних органів в процесі отримання дозволів;

6.Інформування суб’єктів господарської діяльності про умови отримання документів дозвільного характеру.

 3. Визначення    та    оцінка    прийнятних    альтернативних    способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу: Можливі наступні альтернативи вирішення проблеми: 1) Здійснювати діяльність дозвільного органу згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 6.03.2009 року № 145 «Про організацію проходження суб'єктами підприємницької діяльності дозвільно-погоджувальних процедур та отримання консультаційно-інформаційних послуг за принципом «єдиного дозвільного офісу». В даному випадку  прийняті нормативно-правові акти не відповідатимуть вимогам діючого законодавства  про дозвільну систему. 2)  Отримання документів дозвільного характеру через «дозвільний центр», але шляхом безпосереднього звернення  до дозвільного органу. Даний альтернативний варіант суттєво збільшує витрати часу  (коштів), посилює можливості виникнення корупційних дій.

 4.   Опис механізмів  і заходів,  які забезпечать розв'язання  проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. Механізмом досягнення визначених цілей регулювання є:.

  • Створення „дозвільного центру” в Городоцькому районі та затвердження порядку організації його роботи;
  • Затвердження  персонального складу посадових осіб Городоцької районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, міських, селищних, сільських голів, керівників комунальних підприємств, які будуть приймати участь в організації видачі дозвільних документів;
  • Затвердження порядку погоджувальних дій за принципом "організаційної єдності"
  • визначення функціональних обов’язків  державного адміністратора.

Таким чином, даний регуляторний акт містить чітко регламентовані відносини між  державним адміністратором „дозвільного центру” Городоцького району, міськими, селищним та сільськими головами,  керівниками територіальних підрозділів виконавчої влади та суб’єктами господарювання. Для впровадження цього регуляторного акту необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1.Провести наради /консультації/ з учасниками роботи  «дозвільного центру».

2.Забезпечити інформування громадськості про організацію роботи „дозвільного центру”  шляхом оприлюднення регуляторного акту в мережі Інтернету – на офіційній веб-сторінці  Городоцької районної державної адміністрації та на інформаційному стенді „дозвільного центру”.

 5.   Обґрунтування   можливості   досягнення   визначених   цілей  у  разі прийняття регуляторного акта.               Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта             На дію цього регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві та рівень інвестиційної привабливості району.  Вплив  може мати як позитивний так і негативний характер.             Негативно на дію регуляторного акта може вплинути рівень корупції. Так, суб’єкти підприємницької діяльності можуть вдатися до неофіційних способів полегшення проходження процедури отримання документів дозвільного характеру, а це, в свою чергу, зменшить ефективність роботи  дозвільного центру. Для запобігання таких ситуацій необхідний постійний  контроль щодо  надходження та видачі документів дозвільного характеру в рамках чинного законодавства. Позитивно на дію регуляторного акта можу вплинути  розвиток сучасних  /комп’ютерних/ технологій. За умов використання сучасної комп’ютерної техніки можливо більше автоматизувати і, відповідно, скоротити час на проходження процедури видачі документів дозвільного характеру. За наявності сучасної  матеріально-технічної бази буде сформовано якісний електронний  Реєстр виданих дозволів, що, в свою чергу, підвищить ефективність та прозорість діяльності  дозвільного центру.      

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Суб’єкти господарської діяльності затрачатимуть значно менше часу на отримання документів дозвільного характеру. Скоротиться час простоїв, пов’язаних з перевірками /виїздом/ контролюючих органів на об’єкти /при необхідності/.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

      Державний нагляд та контроль за додержанням вимог цього регуляторного акта покладається на  Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

6.Визначення     очікуваних    результатів                        прийняття     акта     із   застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави 1.Покращення іміджу органів державної влади на міжнародній арені за рахунок справедливого та прозорого  регулювання2.Покращення інвестиційної привабливості 1.Адміністрування регуляторного акта:- витрати на оплату праці державного адміністратора;- видатки, пов’язані з функціонуванням ДЦ
Сфера інтересів суб’єктів господарювання 1.Зменшення неофіційних платежів /рівня корупції державних органів/2.Економія часу3. Створення рівних умов -
Сфера інтересів громадян Стабільність та зниження цін на продукцію -

 7. Обгрунтування запропонованого строку дії акта (у разі обмеження      цього строку) Термін дії регуляторного акта не обмежується.  8. Визначення показників результативності регулярного акта. Прогнозне значення розрахунків результативності

Показники значення
Середня кількість відвідувачів збільшення
Середня кількість заявників збільшення
Середня кількість виданих документів дозвільного характеру збільшення
Середні витрати СПД на проходження процедури отримання дозволу зменшення
Середній час витрачений СПД на проходження процедури отримання дозволів зменшення
Інформованість підприємців про процедуру отримання документів дозвільного характеру збільшення

 9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.           

Цільова група: Суб’єкти  господарської діяльності.            

Базове відстеження: у місяці, що передує даті  набуття чинності регуляторного акта.            

Повторне відстеження: через рік з дня набуття чинності рішення

 Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється управлінням економіки Городоцької райдержадміністрації шляхом   опитування суб’єктів підприємницької діяльності, що зверталися до послуг  Дозвільного центру згідно показників результативності.

 Голова районної державної адміністрації                                          Візняк Ю.Я.