Розпорядження голови РДА від 01 лютого 2013 р. №54 "Про затвердження Положення про сектор контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації"

УКРАЇНА

  ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

       Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                    

Городок

  01 лютого  2013 року                                                                                                                                            №- 54

Про  затвердження   Положення

про сектор контролю

та роботи із зверненнями громадян

апарату  райдержадміністрації

 

Відповідно до статей  5, 6, 25 Закону України «Про місцеві державні  адміністрації»,   Закону України «Про звернення громадян»,  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 р. №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 р. №1290 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої державної адміністрації»,  розпорядження голови райдержадміністрації від 31.10.2012р. №864   «Про впорядкування структури районної державної адміністрації»:

  1. Затвердити Положення про сектор контролю  та роботи із зверненнями громадян   апарату  райдержадміністрації (додається).
  2. Контроль за виконанням  даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Степаняка Б.І.

Голова районної державної

адміністрації                                                                                                  підпис                                        О.Дунас

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 01.02.2013  № 54 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор контролю та роботи із зверненнями громадян апарату

Городоцької районної державної адміністрації

1. Сектор контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (далі-сектор) утворюється головою райдержадміністрації, з  метою здійснення  контролю за  виконанням актів  та доручень  Президента  України, у  тому    числі,    Указу  Президента  України   від   7 лютого 2008 р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Кабінету  Міністрів України, актів  міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації та для забезпечення належного розгляду звернень громадян до райдержадміністрації та реагування на запити і звернення народних депутатів України, місцевих рад, забезпечення організації особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації, належного розгляду звернень громадян  з особистих питань

2. Сектор є  структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, підпорядковується голові районної державної адміністрації  а також підзвітний і підконтрольний   керівникові  апарату районної державної адміністрації.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Типовим положенням  про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  21.08.2000 р. №1290,  наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також Положенням про сектор контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

4. Основним завданням сектору контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації є координація заходів щодо забезпечення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, розглядом звернень громадян.

5. Сектор контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює контроль  за  виконанням структурними підрозділами райдержадміністрацій  актів  та  доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних   органів   виконавчої   влади,  розпоряджень  і доручень голів облдержадміністрації та  райдержадміністрації,  за  станом  роботи  з  реагування  на  запити і звернення народних  депутатів України,  депутатів місцевих рад, громадян з особистих питань, а також аналіз причин  порушення  строків виконання документів і внесення  пропозицій щодо їх усунення;

4) підготовлює інформаційно-аналітичні  та  інші  матеріали  з питань  виконання  документів  та  роботи з реагування на запити і звернення народних  депутатів України,  депутатів місцевих рад, громадян з особистих питань;

5) інформує голову  райдержадміністрації   про   стан виконання  документів та роботи з реагування на запити і звернення народних  депутатів України,  депутатів місцевих рад, громадян з особистих питань структурними підрозділами райдержадміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

6) готує  проекти розпоряджень  і доручень голови райдержадміністрації   з   питань,   що   належать   до   компетенції сектору;

7) веде в установленому порядку облік завдань,  реалізація  яких передбачена  відповідними  документами  та  роботи з реагування на запити  і  звернення народних  депутатів України,  депутатів місцевих рад, громадян з особистих питань, контроль за якими покладено на сектор;

8) перевіряє виконання документів  структурними  підрозділами райдержадміністрацій та реагування на запити і звернення народних  депутатів України,  депутатів місцевих рад, громадян з особистих питань;

9) забезпечує контроль  за своєчасним надходженням інформаційних та  інших  матеріалів   від   структурних   підрозділів   райдержадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  про  стан виконання  документів та роботи з реагування на запити і звернення народних  депутатів України,  депутатів місцевих рад, громадян з особистих питань;

10) готує інформаційно-аналітичні   матеріали  для  голови,  його заступників   та   керівника    апарату    райдержадміністрації  щодо  виконання  документів  та  реагування  на запити  і  звернення народних  депутатів України,  депутатів місцевих рад, громадян з особистих питань;

11) вносить пропозиції про розгляд на засіданнях Колегії райдержадміністрації питань про стан виконання документів в структурних підрозділах  райдержадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

12) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на Колегії райдержадміністрації;

13) розробляє і  вносить  в  установленому  порядку  пропозиції з питань удосконалення організації  здійснення  контролю  за  станом виконавської дисципліни. проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення громадян  та  своєчасно  інформує голову  райдержадміністрації, його заступників, відповідно до розподілу обов'язків та  керівника апарату про неможливість їх додержання;

14) готує графіки проведення особистих та виїзних прийомів громадян головою, першим заступником та заступниками голови райдержадміністрації;

15) здійснює контроль за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо звернень громадян, за розглядом яких на райдержадміністрацію покладено відповідний контроль;

16) забезпечує  належну організацію розширеного прийому громадян головою райдержадміністрації, за участі керівників відділів,  управлінь, структурних підрозділів райдержадміністрації;

17) забезпечує функціонування  «гарячої телефонної лінії»  та здійснює реєстрацію, облік та контроль за розглядом  звернень, що надійшли до райдержадміністрації  через  «гарячу телефонну лінію»;

18) забезпечує функціонування  «прямих телефонних лінії»  та готує графіки їх проведень.

19) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

21) забезпечує оприлюднення у засобах масової інформації  узагальнених відомостей про організацію роботи із зверненнями громадян;

22) надає методичну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, територіальним органам міністерств, іншим центральним органам виконавчої влади в організації і проведенні роботи  щодо забезпечення контролю за виконанням документів та з розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує захист персональних даних;

25) виконує інші функції,  що випливають з  покладених  на  нього завдань.

6. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, на їх підставі готувати інформації керівництву райдержадміністрації.

2) залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації,  територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших фахівців, працівників підприємств, установ і організацій (за їх згодою) для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів  та роботі з реагування  на запити і звернення народних  депутатів України,  депутатів місцевих рад, громадян з особистих питань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у виконанні документів  та роботі з реагування  на запити і звернення народних  депутатів України,  депутатів місцевих рад, громадян з особистих питань;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) проводити в структурних підрозділах райдержадміністрації,  територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування  перевірки  виконання  документів та роботи з реагування на  запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, звернення громадян з особистих питань;

7) одержувати письмові та усні пояснення,  а в разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, що виникають під час перевірок виконання документів  та  стану роботи з реагування  на запити і звернення народних депутатів України  та  депутатів місцевих рад, звернення громадян з особистих  питань.

8) брати участь у засіданнях колегій, нарадах,  семінарах,  що проводяться райдержадміністрацією, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

9) вносити пропозиції  щодо  зняття з контролю чи продовження термінів виконання  документів  та  реагування на запити і звернення народних  депутатів України,  депутатів місцевих рад, громадян з особистих питань;

10) вносити пропозиції щодо заохочення  або  притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб за їх невиконання або неналежне виконання документів,   реагування на запити і звернення народних  депутатів України,  депутатів місцевих рад, громадян з особистих питань;

7. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу. Особа, що призначається на посаду завідувача, має мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, зі стажем  роботи в органах державної влади  не менше 3 років.

9. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор  завдань;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проекти відповідних рішень;

8) бере участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах, що проводяться в райдержадміністрації при обговоренні питань, які мають відношення до роботи із зверненнями громадян та контролю виконавської дисципліни;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) здійснює добір кадрів;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

13) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності

14) контролює виконання обов’язків працівниками сектору, забезпечує дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;

15) організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові, заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації про стан їх розгляду.

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору підрозділу визначає голова місцевої держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень;

11. Покладення на сектор контролю та роботи із зверненнями громадян обов’язків , не передбачених цим положенням, і таким, що не стосуються питань здійснення  контролю за  виконанням документів та розгляду звернень громадян, не допускається.

12. Райдержадміністрація створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань здійснення  контролю за  виконанням документів та розгляду звернень громадян.

13 Зміни до цього Положення можуть бути внесені за ініціативою голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, завідуючого сектором контролю  апарату райдержадміністрації, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.