Розпорядження голови РДА від 30 січня 2013 р. №45 "Про затвердження Положення про управління агропромислового розвитку Городоцької райдержадміністрації"

Україна

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

30  січня  2013 року                 м.Городок                                № 45

Про затвердження Положення про

управління агропромислового розвитку

Городоцької районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до статті 5 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 „Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, наказу Мінагрополітики України від 21 листопада 2012 року №722 „Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ агропромислового розвитку місцевої державної адміністрації”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 грудня 2012 року №938 „Про затвердження Положення про департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації”:

 

1.Затвердити Положення про управління агропромислового розвитку Городоцької районної державної адміністрації (додається).

2.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 січня 2006 року №17 „Про затвердження Положення про управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації”.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації С.Попка.

   Голова Городоцької районної

державної адміністрації                                               підпис           Оксана Дунас

Затверджено

Розпорядженням голови районної

державної адміністрації

від «30» січня 2013 р.  №45

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління агропромислового розвитку

Городоцької районної державної адміністрації Львівської області

            1. Управління агропромислового розвитку (надалі – управління) утворюється головою Городоцької районної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Структурний підрозділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації, департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 

4. До основних завдань управління належать:

4.1 забезпечення реалізації державної політики, розроблення та  виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

4.2 участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій району;

4.3 участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

4.4 організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці і техніки безпеки.

5.Управління відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

5.2.                      Готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва.

5.3.                      Організовує роботу щодо формування регіонального резерву сільськогосподарських і продовольчих ресурсів.

5.4.                      Надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, створення нових і реконструкції діючих виробництв.

5.5.                      Вживає заходів щодо запобігання корупції в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва.

5.6.                      Надає підприємствам, установам та організаціям допомогу з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини та факти непродуктивних витрат і втрат на підприємствах, що належать до сфери управління департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва.

5.7. Сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування.

5.8. Розробляє районній державній адміністрації та вносить пропозиції з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

5.9. Сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем.

5.10. Координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в регіон.

5.11. Сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку ринку сільськогосподарських машин і обладнання.

5.12. Забезпечує, в межах своїх повноважень, розвиток виробництва та використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва.

5.15.                  Реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами та аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу.

5.16. Створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить районній державній адміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг.

5.17.                  Забезпечує, в межах своїх повноважень, реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій.

5.18. Забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.

5.19.                  Вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про Державний бюджет України на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами.

5.20.                  Забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку.

5.21.                  Подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства.

5.22.                  Здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу, та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні.

5.23.                  Здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в районі, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку.

5.24.                  Вживає заходів щодо забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової та переробної промисловості вітчизняного виробництва.

5.25.                  Розробляє та координує виконання районних і галузевих програм розвитку галузей тваринництва.

5.27. Вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків і залученню інвесторів.

5.28.                  Забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання.

5.29.                  Готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках.

5.30.                  Вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки районних сільгосптоваровиробників і сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах.

5.31.                  Здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві.

5.32.                  Сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності.

5.33.                  Сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці.

5.34.                  Забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо.

5.35.                  Сприяє, у межах своїх повноважень, впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій.

5.36.                  Забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин.

5.37.                  Забезпечує, в межах повноважень, проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів.

5.38.                  Вживає заходів щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, упровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей.

5.39.                  Надає суб'єктам господарювання допомогу в налагодженні племінної справи у тваринництві, упровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин.

5.40.                  Координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження.

5.41.                  Розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій.

5.42.                  Розробляє та координує районні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог.

5.43.                  Формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах.

5.44.                  Проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу району.

5.45.                  Здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енеретичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення.

5.46.                  Забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

5.47.                  Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

5.48.                  Аналізує стан та тенденції соціально-економічного та культурного розвитку в галузі агропромислового виробництва у межах району та вживає заходів щодо усунення недоліків.

5.49.                  Вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету.

5.53. Забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів.

5.54.                  Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

5.55.                  Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

5.56.                  Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

5.57.                  Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

5.58.                  Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

5.59.                  Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

5.60.                  Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

5.61.                  Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

5.62.                  Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

5.63.                  Опрацьовує запити та звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

5.64.                  Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

5.65.                  Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

5.66.                  Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

5.67.                  Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

5.68.                  Забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

5.69.                  Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

5.70.                  Забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.71.                  Бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів).

5.72.                  Забезпечує захист персональних даних.

5.73.                  Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6.  Управління у межах своєї компетенції бере участь:

6.1.                      У розробленні та здійсненні на районному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків.

6.2.                      У поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва району.

6.3.                      У приватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність.

6.4.                      У реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення.

6.5.                      У забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і сприяє їх працевлаштуванню, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення.

6.6.                      У комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в районі, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі.

6.7.                      У формуванні та реалізації державної аграрної політики на районному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави.

6.8.                      У розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на районному рівні.

6.9.                      У формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

6.10.                  В організації продовольчого ринку.

6.11.                  У розробленні прогнозу економічного та соціального розвитку району, основних макропоказників розвитку галузей рослинництва, тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на сільськогосподарську продукцію.

6.12.                  У розробленні балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції.

6.13.                  У реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом України.

6.14.                  У розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції.

6.15.                  У визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей з урахуванням кон'юнктури ринку.

6.16.                  У здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції та проведення її сертифікації.

6.17.                  У реалізації державної регуляторної політики.

6.18.                  В організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів.

6.19.                  В організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві.

6.20.                  У виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм.

6.21.                  У підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання.

6.22.                  Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

7.Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

7.1.                      Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.2.                      Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

7.3.                      Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі агропромислового виробництва.

7.4.                      Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7.5.                      Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

8. Управліня в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9. Управління очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації.

Керівник управління має заступника-начальника відділу, який за його поданням  призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором департаменту агропромислового розвитку обласної адміністрації.

 

10. Керівник управління:

10.1.                  Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі.

10.2.                  Подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про управління.

10.3.                  Затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними.

10.4.                  Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

10.5.                  Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

10.6.                  Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи.

10.7.                  Може входити до складу Колегії районної державної адміністрації.

10.8.                  Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень.

10.9.                  Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

10.10.             Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

10.11.             Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.

10.12.             Подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

10.13.             Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису управління.

10.14.             Здійснює добір кадрів.

10.15.             Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління.

10.16.             Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

10.17.             Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

10.18.             Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

10.19.             Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Накази керівника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією керівника управління.

14. Управління є юридичної особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.