Трудовий розпорядок

Україна

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ  ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

від 14 квітня 2011 року   № _237_

м. Городок

  Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Городоцької районної державної адміністрації

     Відповідно до ст.ст. 19, 43, 119 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, встановлення загальних правил діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації:

1. Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Городоцької районної державної адміністрації (додаються).

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації довести Правила до відома працівників та забезпечити їх дотримання.

3.  Розпорядження голови райдержадміністрації від 2 серпня 2006 року №248-к „Про внутрішній розпорядок в Городоцькій райдержадміністрації” визнати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації                                  Юрій Візняк

 

  Затверджено

розпорядженням голови РДА

від 14 квітня 2011р. № 237

 Правила

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Городоцької районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення.

          1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Городоцької районної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені відповідно до Кодексу законів про працю України, статті 43 Конституції України, Законів України „Про державну службу”, „Про місцеві державні адміністрації” та Загальних правил поведінки державних службовців, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 241 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за N 1089/18384. 

2. Правила визначають функціональні обов`язки працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, забезпечення належних і безпечних умов праці в райдержадміністрації, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни. 3. Правила є обов`язковими для всіх працівників райдержадміністрації. 

ІІ. Основні обов`язки  і права державних службовців та інших категорій працівників.

1. Основними обов`язками державних службовців та інших категорій працівників райдержадміністрації є:

- додержання Конституції України, інших актів законодавства України, Регламенту райдержадміністрації та Положень про структурні підрозділи райдержадміністрації, а також посадових інструкцій і цих Правил;

-  забезпечення ефективної роботи та виконання завдань, поставлених державними органами відповідно до їх компетенції;

-  сумлінне виконання покладених на них обов`язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання рішень державних органів вищого рівня чи їх посадових осіб, розпоряджень і доручень керівництва райдержадміністрації та керівників відповідних структурних підрозділів у межах визначених повноважень;

-    ініціатива та творчість у роботі; -    недопущення порушень прав і свобод людини та громадян;

-  збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов`язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

-  постійне вдосконалення організації роботи і підвищення професійної кваліфікації;

-  підвищення продуктивності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо удосконалення робочого процесу і організаційної структури підрозділу;

-   дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієні праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

-   вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов`язків, та негайне повідомлення про це керівництва райдержадміністрації;

-  утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

-   збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

2. Державні службовці та інші категорії працівників райдержадміністрації мають право:

-   користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

-      на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та інших осіб;

-     брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (в межах своїх повноважень);

-   на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов`язків, досвіду та стажу роботи;

-  на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов`язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

-   вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри; -   на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

-     на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

-  захищати свої законні права та інтереси у державних органах вищого рівня та у судовому порядку.

3. Конкретні обов`язки та права працівників райдержадміністрації визначаються у посадових інструкціях, що розробляються керівниками відповідних структурних підрозділів.  

ІІІ. Основні обов`язки керівників райдержадміністрації.

          1. Керівництво райдержадміністрації зобов`язане:

-    неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

-  створювати для працівників райдержадміністрації умови, необхідні для енфективного виконання функціональних обов`язків, підвищення продуктивності праці;

-  забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни (15 і 30 числа кожного місяця);

-  здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання вставновленного режиму праці і відпочинку;

-   забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

-   сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників; -   застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

-  у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв`язку з умовами праці;

-   забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників. У випадках, передбачених законодавством, керівництво райдержадміністрації здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковим комітетом.

ІV. Робочий час і його використання.

1. Для працівників райдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота, неділя.

2.  Тривалість робочого часу державних службовців та інших категорій працівників райдержадміністрації відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень. Відповідно до діючого режиму роботи райдержадміністрації встановлено такий трудовий розпорядок: початок роботи з 9 години – протягом тижня; перерва на обід з 13 години до 14 години – протягом тижня; кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 18 годині, в п`ятницю – о 17 годині; напередодні святкових днів кінець робочого дня скорочується на одну годину. Для виконання невікладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов`язані за розпорядженням керівника з`явитись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. Інші категорії працівників райдержадміністрації можуть залучатись до роботи у ці дні у встановленому законодавством порядку. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до трудового законодавства .

3. Керівники самостійних структурних підрозділів, кадрова служба райдержадміністрації зобов`язані  організувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.

4    Вихід на роботу фіксується особистим підписом кожного працівника в журналі обліку.

5.  Перебування працівників із службових питань в робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу їх керівників і фіксується в особистим підписом в журналі обліку. Залишення в робочий час працівником приміщення райдержадміністрації без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.

6. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації попередньо погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час із заступниками голови райдержадміністрації або керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та забезпечують на час своєї відсутності належне заміщення.

7. Працівника, який з’явився на роботу в нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.

8.   Забороняється в робочий час:

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов`язків  і проведення різних заходів, що не пов`язані з основною діяльністю,

- скликати збори, засідання і наради з громадських справ.

9.  Відповідно до законодавства за угодою між працівником і керівництвом райдержадміністрації може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу.

10. Відповідно до статті 35 Закону України „Про державну службу”, державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством та фондом заробітної плати райдержадміністрації . Державним службовцям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

стаж державного службовця

10

11

12

13

14

15 і більше

кількість календарних днів додаткової відпустки

5

7

9

11

13

15

За рішенням голови райдержадміністрації, керівника самостійного структурного підрозділу райдержадміністрації державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році. Заяву на щорічну відпустку працівник письмово подає керівнику не пізніш як за два тижні до дати початку відпустки, про що інформує відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації..

11. Працівникам згідно з їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.

12.  Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників райдержадміністрації встановлюються згідно із Законом України „Про відпустки” та Кодексом законів про працю України.

13. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється керівництвом райдержадміністрації за погодженням з профспілковим комітетом, і врахуванням необхідності забезпечення роботи райдержадміністрації і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 15 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників райдержадміністрації.

V. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі.

           За сумлінну працю в райдержадміністрації, зразкове виконання службових обов`язків та за інші досягнення в роботі передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

-    оплата праці (надбавки, доплати, преміювання);

-    оголошення подяки;

-   нагородження почесною грамотою райдержадміністрації.

Порядок застосування заохочень передбачений статтею 144 Кодексу законів про працю України. За особливі трудові заслуги працівники райдержадміністрації можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань. Питання щодо застосування заохочень до працівників райдержадміністрації подається на розгляд у встановленому порядку голові райдержадміністрації, керівникам самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації.

VІ. Відповідальність за порушення трудової дисципліни.

             1. Порушення цих Правил, трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника  покладених на цього трудових обов`язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством. Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов`язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов`язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує райдержадміністрацію. Питання щодо притягнення працівників райдержадміністрації до дисциплінарної відповідальності подається на розгляд у встановленому порядку голові райдержадміністрації, керівникам самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації.

2. За порушення трудової дисципліни можуть застосуватись такі дисциплінарні стягнення:

-   догана;

-   звільнення з роботи.

До державних службовців, крім зазначених стягнень, можуть застосуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

-           попередження про неповну  службову відповідність;

-         затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду.

Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому законодавством.

3. Дисциплінарне стягнення застосовується керівництвом райдержадміністрації безпосередньо за виявлення проступку, але не пізніше одного місяця, з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

4. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво райдержадміністрації повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення керівництво повинно врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

5. Розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Розпорядження,  в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників райдержадміністрації.

6. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Керівництво райдержадміністрації з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження  про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе   як сумлінний працівник. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Наразі нема вмісту класифікованого цим терміном.