Розпорядження голови РДА від 13 лютого 2013 р. №75 "Про затвердження складу конкурсної комісії та порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців "

УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІя

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      13 лютого  2013 року                                                                   Городок                              № 75

Про затвердження складу конкурсної комісії

та порядку проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад

державних службовців

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» та наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011р. №164  «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців»:

1.Створити комісію із заміщення вакантних посад державних службовців і затвердити її склад  згідно додатку 1.

2.Затвердити Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Городоцької районної державної адміністрації згідно додатку 2.

3.Затвердити перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та "Про засади запобігання та протидії  корупції", затверджених наказом Головдержслужби України та перелік питань, запропонований керівниками та начальниками управлінь, відділів для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень в апараті управліннях, службі та відділах райдержадміністрації згідно додатків 3, 4 відповідно.

4.Затвердити зразок екзаменаційного білету та екзаменаційної відомості для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців згідно додатку 5.

5.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 01.11.2010 року №737 «Про затвердження складу конкурсної комісії та порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадмістрації Б. Степаняка.

Голова районної

державної адміністрації                                   (підпис)                                                      Оксана Дунас

 Додаток 1 

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «13» лютого 2013 року

№75

СКЛАД

конкурсної  комісії із заміщення вакантних посад державних службовців

 

Петров

Володимир Сергійович

-           -  перший заступник голови райдержадміністрації, голова комісії;

Степаняк Богдан Іванович - керівник апарату райдержадміністрації, заступник голови комісії;

Лущик

Зоряна Юріївна

- головний спеціаліст  сектору кадрової роботи та нагород апарату райдержадміністрації, секретар комісії

 Члени комісії:   

Попко

Степан Романович

- заступник голови райдержадміністрації;

Скобало

Роксолана Ярославівна

- заступник голови райдержадміністрації;

Гавриляк Ганна

Володимирівна

- начальник загального відділу апарату райдержадміністрації;

Березецький Мирон Зіновійович -  завідувач сектору кадрової роботи та нагород апарату  райдержадміністрації;

Несімко

Микола Петрович

- завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

 Керівник апарату

 райдержадміністрації                           підпис                             Б. Степаняк

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «13» лютого 2013 року

№75

Загальний порядок

проведення іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

I. Загальні положення 1.1. Цей Загальний порядок визначає правові та  організаційні засади  проведення  іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу,  що  проводиться відповідно  до  Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  державних  службовців,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 (із змінами) (далі - Порядок проведення конкурсу).1.2. Мета проведення іспиту  -  об'єктивна  оцінка  знань  та здібностей  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  державних службовців.1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс (далі - конкурсна комісія).1.4. Іспит  проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну  службу,  передбаченим для кандидатів на посади державних службовців. Особи, документи  яких  не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту  не  допускаються, про   що   їм   повідомляється   кадровою  службою  з  відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту,  а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Кандидати, які подали недостовірні  відомості,  до  участі  в конкурсі не допускаються.1.5. Об'єктивність  проведення  іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту,  зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення  вакантних посад  передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України,  Законів України "Про державну службу" та  "Про  засади  запобігання і протидії корупції",  а також  законодавства  з   урахуванням   специфіки   функціональних повноважень   відповідного   державного   органу  та  структурного підрозділу. Перелік питань   на   перевірку  знання  Конституції  України,  Законів України "Про державну службу” та "Про  засади  запобігання  і  протидії  корупції" (далі -  Перелік)  наведений  у  додатку  3 розпорядження.1.7. Порядок проведення іспиту в державному органі та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням  специфіки функціональних  повноважень  державного органу та його структурних підрозділів затверджуються керівником органу,  в якому проводиться конкурс, відповідно  до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку.  Питання  мають  бути  актуальними, ґрунтуватися  на  чинних  нормативно-правових актах.  Питання,  що ґрунтуються на нормативно-правових актах,  які втратили  чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку. 1.8. Переліки   питань  можуть  публікуватися  у  відповідних друкованих засобах  масової  інформації,  розміщуватися  на  сайті державного  органу,  в якому оголошено конкурс,  та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при  поданні  документів  для участі в конкурсі.1.9. Екзаменаційні   білети   формуються  за  зразком  форми, наведеної  у  додатку  5   розпорядження,   та затверджуються  головою  конкурсної  комісії.  До  кожного  білета включають 5  питань  -  по  одному  питанню  на  перевірку  знання Конституції України,  Законів України "Про державну службу",  "Про засади запобігання і протидії корупції" та  два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням  специфіки  функціональних  повноважень   відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації.1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.1.11. З  урахуванням  специфіки  функціональних   повноважень відповідного  державного  органу  та  його структурного підрозділу можливе розроблення кількох  варіантів  комплектів  екзаменаційних білетів  залежно  від  кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.1.12. Процедура іспиту складається з трьох етапів:організаційна підготовка до іспиту;складання іспиту;оцінювання та підбиття підсумків іспиту. 1.13. Кадрова  служба  за  погодженням  з  головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та  повідомляє  кандидатів про місце і час його проведення.II. Організаційна підготовка до іспиту 2.1. Організаційна  підготовка  до  іспиту проводиться в день проведення іспиту  з  усіма  кандидатами  на  заміщення  вакантних посад.2.2. Секретар  конкурсної  комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на   запитання   кандидатів   щодо  процедури  іспиту.  Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для  кандидатів.  Секретар  повинен  упевнитися,  що всі кандидати зрозуміли  умови  іспиту,  в  іншому  випадку   надати   додаткові пояснення.  У  разі  виникнення  спірних  питань  вони  мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.III. Складання іспиту 3.1. Під   час    підготовки    відповідей    на    запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на  заміщення однієї вакантної посади.  У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних  умов,  передбачених  пунктом  3.3  цього розділу,  іспит  може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.3.3. Приміщення для складання іспиту має  відповідати  умовам зручного  розміщення,  що  унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.  Кандидати  не  можуть  самостійно залишати приміщення,  в якому складається іспит, до його закінчення3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними  білетами, які  пропонуються  кандидату  на  його  вибір  і  відкриваються  у присутності  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  під  час складання іспиту.3.5. Іспит складається державною мовою. 3.6. При  підготовці  відповідей  на  питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного  органу,  в  якому проводиться   конкурс.  Перед  відповіддю  обов'язково  вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата,  номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші  проставляються  підпис кандидата та дата складання іспиту. 3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту 4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.    П'ять балів виставляються  кандидатам,  які  виявили  глибокі знання  Конституції  України,  Законів України "Про державну службу",  "Про засади запобігання і  протидії корупції" та  успішно справилися із запитаннями на перевірку   знання   законодавства   з    урахуванням    специфіки функціональних  повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.   Чотири бали   виставляються  кандидатам,  які  виявили  повні знання Конституції України,  Законів  України  "Про державну  службу",  "Про засади запобігання і протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з  урахуванням  специфіки  функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.  Три бали  виставляються  кандидатам,  які  виявили  розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.  Два бали  виставляються  кандидатам,  які  розуміють  основні поняття  нормативно-правових  актів,  але  в   процесі   відповіді допустили значну кількість помилок.  Один бал  виставляється  кандидатам,  які  не  відповіли   на питання у встановлений строк.4.2. Після закінчення часу,  відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх  оцінювання  всіма  членами конкурсної  комісії.  Члени  конкурсної  комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді  на  кожне  питання  екзаменаційного білета.   Такі   оцінки  виставляються  на  аркуші  з  відповідями кандидата. 4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне  питання  і  занесення  загальної суми балів в екзаменаційну відомість,  форма якої наведена в додатку 5 розпорядженя. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис. 4.4. Аркуші з відповідями  кандидатів  зберігаються  разом  з іншими  матеріалами  та  документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства. 4.5. Кандидати,  які набрали загальну суму  балів,  що  не  є нижчою  50  відсотків  від максимальної суми балів,  яка може бути виставлена при наданні відповідей,  вважаються такими,  що успішно склали іспит. 4.6. Кандидати,   які   набрали   менше   50   відсотків  від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит. 4.7. Кандидати,  які  не  склали  іспит,   не   можуть   бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду. 4.8. Результати  іспиту  можуть  бути  оскаржені  в  порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                    підпис                                  Б. Степаняк

Додаток 3

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «13» лютого 2013 року

№75

Перелік
питань на перевірку знання  Конституції України, Законів України "Про державну службу" та
"Про засади запобігання та протидії  корупції"

I. Питання на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні  риси  Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний  статус  державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського  народу  (статті  13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання,  правове  регулювання   яких   визначається   та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення,   склад   та  введення  в  дію  рішень  Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження  Кабінету  Міністрів  України  (статті  116, 117).

23. Повноваження  місцевих  державних  адміністрацій  (стаття 119).

24. Статус   прокуратури   України  за  Конституцією  України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система  адміністративно-територіального  устрою  України (стаття 133).

28. Питання  нормативного  регулювання  Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження  територіальних   громад   за   Конституцією України (стаття 143).

32. Статус   та  повноваження  Конституційного  Суду  України (статті 147, 150).

33. Порядок  подання  законопроекту  про  внесення  змін   до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України
"Про державну службу"

 

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні  напрями  державної  політики  у  сфері  державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості   дисциплінарної   відповідальності  державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення   державного   службовця   від    виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація  посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду  державного  службовця;  випробування при прийнятті на державну службу;  стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні  та  додаткові  відпустки  державних  службовців; соціально-побутове  забезпечення  державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про  державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України
"Про
засади запобігання та протидії  корупції"

 

1. Визначення  термінів:  корупція,  близькі особи,  конфлікт інтересів, корупційне    правопорушення,    неправомірна    вигода  (стаття 1).

2. Суб'єкти  відповідальності  за  корупційні  правопорушення (стаття 2).

3. Суб'єкти,  які  здійснюють  заходи  щодо  запобігання   та протидії корупції (стаття 3).

4. Обмеження,  спрямовані на запобігання та протидію корупції (стаття 4).

5. Обмеження щодо одержання  подарунків  та  роботи  близьких осіб (статті 5, 6).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність,  пов'язану  з  виконанням  функцій  держави,   органів місцевого самоврядування (стаття 7).

7. Спеціальна   перевірка   щодо  осіб,  які  претендують  на зайняття посад,  пов'язаних  із  виконанням  функцій  держави  або органів місцевого самоврядування (стаття 9).

8. Фінансовий контроль (стаття 10).

9. Кодекси  поведінки  та  врегулювання  конфлікту  інтересів (статті 11, 12).

10. Антикорупційна  експертиза  проектів  нормативно-правових актів (стаття 13).

11. Участь   громадськості  в  заходах  щодо  запобігання  та протидії корупції (стаття 15).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (стаття 17).

13. Види   відповідальності   за   корупційні  правопорушення (стаття 18).

14. Особливості  звільнення  з  роботи  осіб,   які   вчинили корупційні правопорушення (стаття 19).

15. Відновлення  прав  і  законних інтересів та відшкодування збитків,  завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 22).

Керівник апарату

райдержадміністрації                    підпис                             Богдан Степаняк

Додаток 4

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «13» лютого 2013 року

№75

Перелік

питань для перевірки знань законодавства, що регламентує діяльність апарату райдержадміністрації та його структурних підрозділів під час прийому на державну службу

 

Організаційний сектор 

 1. Який адміністративно-територіальний поділ Львівської області?
 2. Які нормативно-правові вимоги до населеного пункту міста обласного значення та міста районного значення ?
 3. Назвіть основні політичні партії, що діють на території району.
 4. Які функції і повноваження органів місцевого самоврядування?
 5. Назвіть та перелічіть райони Львівської області.
 6. Який статус має Президент України?
 7. Який порядок обрання сільського, селищного та міського голови?
 8. Верховна Рада України, як орган законодавчої влади в Україні.
 9. Які права, свободи та обов’язки людини і громадянина?
 10. Склад Кабінету Міністрів України.
 11. На яких принципах здійснюється місцеве самоврядування?
 12. Чи може бути депутатом місцевих рад сільський, селищний чи міський голова?
 13. Чи може голова районної державної адміністрації одночасно бути депутатом місцевих рад та народним депутатом України?
 14. Які є органи виконавчої влади в Україні?
 15. Які дорадчі органи можуть створюватися при райдержадміністраціях?
 16. Який порядок призначення голови районної державної адміністрації?
 17. Який порядок обрання голови обласної ради та голови районної ради?
 18. Як відбувається планування роботи в райдержадміністрації?
 19. Який порядок підготовки та проведення нарад?
 20. Взаємовідносини місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
 21. Перевірка ОМС делегованих повноважень виконавчої влади.
 22. Розподіл функціональних обов’язків між керівництвом райдержадміністрації.
 23. Регламент райдержадміністрації. Основні питання.
 24. Колегія райдержадміністрації. Основні функції.
 25. Які акти приймаються державними адміністраціями. Стан їх виконання на відповідній території.
 26. Скільки населених пунктів є в Городоцькому районі та у скільки територіальних громад вони об’єднані?
 27. Оформлення матеріалів засідання Колегії районної державної адміністрації.
 28. Вимоги до підготовки матеріалів з питань, що виносяться на засідання Колегії райдержадміністрації.
 29. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради.
 30. Місцевий референдум.

 

Сектор кадрової роботи та агород

 

1. Який граничний вік перебування на державній службі ?

2. Умови та порядок випробовування при прийнятті на роботу (ст. 26 КЗпП України).

3. Які є терміни випробовування при прийнятті на роботу, а також при прийнятті на державну службу? (ст.27 КЗпП України, ст.19 Закону України „Про державну службу”).

4 .Які можуть бути результати випробовування при прийнятті на роботу ? (ст.28 КЗпП України).

5. Дати визначення трудовому договору ? (ст.21 КЗпП України).

6. Які є строки трудового договору ? (ст.27 КЗпП України).

7. Який порядок переведення на іншу роботу ? (ст.32 КЗпП України)

8. Які підстави припинення трудового договору ? (ст.36 КЗпП України)?

9. Який порядок розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника ? (ст.38 КЗпП України)?

10. Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу?

11. Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою профспілкового органу ? (ст.43 КЗпП України)

12.Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди профспілкового органу ? (стю.44 КЗпП України)

13. Що таке вихідна допомога ? (ст.44 КЗпП України)?

14. Як оформляються трудові книжки ?

15. Який порядок вивільнення працівників ? (ст.492 КЗпП України)?

16 Які пільги і компенсації передбачено вивільнюваним працівникам ? (ст.493 КЗпП України)

17. Які строки виплати заробітної плати ? (ст.115 КЗпП України)?

18. Які строки розрахунку при звільненні ? (ст.116 КЗпП України)?

19. Які відомості вносяться до трудової книжки?

20. Які є види відпусток ? (ст.4 Закону України „Про відпустки”)

21. Яка найменша тривалість щорічної основної відпустки? (ст.6 Закону України „Про відпустки”)?

22. Коли виникає право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи?

23. Який порядок поділу щорічної відпустки на частини?

24. Який порядок надання додаткової відпустки працівникам, які мають двох дітей?

25. Яка має бути тривалість наданої працівникові щорічної відпустки при бажанні заміни частини відпустки  грошовою компенсацією?

26. Яка тривалість відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін? (ст.26 Закону України „Про відпустки”)?

27. Який порядок виплати грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки ? (ст.83 КЗпП  України)

28. Як порядок перенесення щорічної відпустки ? (ст.11 Закону України „Про відпустки”)?

29. Який порядок та умови надання державним службовцям додаткової відпустки? (постанова Кабінету Міністрів України  від 27.04.1994 р. №250).

30. З якого дня тижня має надаватися невикористана частина відпустки? (ст.12 Закону України „Про відпустки”).

 

Загальний відділ

1.Загальні положення інструкції з діловодства.

2.Порядок приймання документів.

3.Реєстрація документів.

4.Порядок складання документів.

5. Оформлення документів.

6. Датування документів.

7. Погодження документів.

8. Адресування документів.

9. Оформлення копій документів.

10. Оформлення додатків до документів.

11. Порядок опрацювання  та надсилання вихідних документів.

12. Складання номенклатури справ.

13. Формування справ.

14. Зберігання документів.

15. Підготовка справ до зберігання та використання.

16. Функції загального відділу.

17. Механізація і автоматизація діловедення.

18. Організація роботи з документами

19. Контроль за виконанням документів.

20. Складання проекту розпорядження.

21. Що таке номенклатура справ.

22. Порядок підготовки та проведення нарад.

23.Перелік документів, що не підлягають реєстрації у загальному відділі.

24.Перелік документів із зазначенням термінів виконання.

25. Перелік документів, які завіряються гербовою печаткою.

26.Перелік документів, що підлягають затвердженню.

27.Реквізити документа.

28. Підстави для прийняття розпорядчих документів.

29. Засвідчення документів.

30. Резолюція.

 

Сектор котролю та роботи із зверненями громадян

 

 1. Що таке звернення.
 2. Вимоги до звернень.
 3. Термін розгляду звернень громадян.
 4. Терміни розгляду звернень депутатів.
 5. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.
 6. Особистий прийом громадян.
 7. Відповідальність  посадових  осіб  за  порушення   законодавства про звернення громадян .
 8. Контроль за виконанням законодавства про звернення громадян.
 9. Робота із зверненнями громадян.
 10. Організація роботи з усними зверненнями громадян.
 11. Організація роботи з письмовими зверненнями громадян.
 12. Повторні звернення, порядок їх реєстрації
 13. Порядок розгляду заяв, пропозицій, клопотань, зауважень громадян.
 14. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги.
 15. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, підприємств, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг.
 16. Нормативно – правове забезпечення відділу контролю апарату райдержадміністрації.
 17. Основні завдання контролю за виконанням документів
 18. Порядок   здійснення контролю.
 19. Хто здійснює організацію та координацію роботи щодо здійснення контролю за виконанням контрольних документів ?
 20. Хто здійснює  безпосередній контроль за виконанням документів?
 21. Що означає відмітка   про контроль?
 22. Строки  виконання документів.
 23. Строки  виконання документів без зазначення терміну виконання.
 24. Порядок зняття з контролю виконаних  документів.
 25. Автоматизований контроль за виконанням
 26. Документи, які  підлягають контролю.
 27. Хто несе відповідальність за виконання документів ?
 28. Терміни виконання документів.
 29. Строки  виконання документів з грифом «терміново».
 30. Обов’язки щодо ведення контролю.

 

Юридичний сектор

 

1.Всеукраїнський референдум відповідно до Коституції України?

2.Поняття юридичної особи їх види?

3.Що таке правоздатність і дієздатність громадянина з якого моменту вони виникають

4.Порядок пред’явлення претензії, строки їх розгляду?

5.Трудовий договір. Гарантії при укладенні зміні та припиненні трудового договору?

6. Наслідки спливу строку позовної давності?

7.Підстави припинення трудового договору?

8.Оплата праці за сумісництвом?

9.Укладення трудового договору . Реєстрація трудового договору?

10. Право власності. Право комунальної власності ?

11.  Окреме провадження. Порядок розгляду справ окремого провадження відповідно до Цивільного процесуального кодексу України?

12. Укладення договору. Форма договору. ?

13. Завдання юридичної служби райдержадміністрації?

14.Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Сторони у зобов’язанні. Третя особа у зобов’язанні. Підстави заміни кредитора у зобов’язанні?

15. Норма тривалості робочого часу. Скорочена тривалість робочого часу?

16. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Оплата роботи в надурочний час ?

17. Випробування при прийнятті на роботу. ( строк випробування, результати випробування, випробувальний термін при прийнятті на держслужбу)?

18. Договір купівлі – продажу. Момент виконання обов'язку продавця передати товар?

19. Колективний договір. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору?

20. Позовна давність.  Загальна позовна давність. Спеціальна позовна давність. Зміна тривалості позовної давності?

21. Порядок і умови надання щорічних відпусток?

22. Порядок утворення колегіальних органів уповноважених розглядати справи про адмінпорушення?

23.Перенесення щорічної відпустки?

24.Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки?

25. Поняття «справа адміністративної юрисдикції». Принципи адміністративного судочинства ?

26. Пред’явлення позову. Форма і зміст позовної заяви. (Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України)

27. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви відповідно до Цивільного процесуального кодексу України?

28. Справи, підвідомчі господарським судам?

29. Оплата праці держслужбовців?

30.Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду?

 

 

Сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи.

 

 

1.Що таке мобілізаційна підготовка?2.Система управління мобілізаційною підготовкою.3.Визначення поняття мобілізація.4.Що таке особливий період?5.Визначення поняття демобілізація.6.Що таке мобілізаційний план?7.Мобілізаційні завдання (замовлення).8.Що таке спеціальні формування?9.Основні показники мобілізаційного плану.10.   Що таке мобілізаційні потужності?11.   Що являє собою зміст мобілізації?12.   Військово-транспортний обов'язок.13.   Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності.14.   Основні принципи мобілізаційної підготовки.15.   Основні завдання РСО.16.   Що таке державна таємниця.17.   Віднесення інформації до державної таємниці.18.   Визначення понять «гриф секретності» та «ступінь секретності».19.   Визначення понять «допуск до державної таємниці» та «доступ до державної таємниці».20.   Засекречування матеріальних носіїв інформації.21.   Що являє собою «Звід відомостей, що становлять державну таємницю».22.   Категорія режиму секретності.23.   Криптографічний захист секретної інформації.24.   Матеріальні носії секретної інформації.25.   Що таке охорона державної таємниці?26.   У чому полягає режим секретності.27.   Розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації.28.   З якою метою проводиться спеціальна експертиза щодо наявності умов для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.29.   Що таке технічний захист секретної інформації?30.   Форми допуску до державної таємниці.

 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами,

оборонної роботи та запобігання і виявлення корупції.

1.Правова основа діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.2.Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.3.Основні завдання громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону у сфері охорони громадського порядку.4.Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.5.Засади участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону.6.Припинення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.7.Членство у громадських формуваннях з охорони громадського порядку і державного кордону.8.Координація діяльності громадських формувань.9.Що таке корупція?10.  Що таке корупційне правопорушення?11.  Основні принципи запобігання і протидії корупції.12.  Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення.13.  Обмеження щодо використання службового становища.14.  Види відповідальності за корупційні правопорушення.15.  Перелік правоохоронних органів України.16.   Що таке військове формування.17.   Перелік органів військового управління.18.   Що являється основою оборони України.19.   Основні завдання територіальної оборони.20.   Функції Збройних Сил України.21.   Організація Територіальної оборони на території України.22.   Права та обов'язки громадян України у сфері оборони.23.   Правова основа військового обов'язку і військової служби24.   Що таке Військовий обов'язок?25.   Види військової служби.26.   Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.27.   Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції.28.   Основні завдання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».29.   Законодавство про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту.30.   Основні завдання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення

 

 1. Завдання  бухгалтерського обліку  в бюджетних установах.
 2. Класифікація  основних засобів.
 3. Відзвітування  підзвітної особи,  що повернулася з відрядження.
 4. Термін дії платіжного доручення.
 5. Знос необоротних  активів.
 6. Який порядок виплати  посадовим особам грошової допомоги у розмірі 10 місячних посадових   окладів при виході на пенсію ?
 7. Загальна характеристика категорії „Запаси”.
 8. „Запаси” у бюджетних установах.
 9. Облік касових операцій.
 10. Інвентаризація активів і зобов’язань бюджетних установ.
 11. Як проводиться нарахування видатків для відрядження ?
 12. Розрахунки з пенсійного забезпечення.
 13. Особливості  бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
 14. Перелік меморіальних ордерів  в бюджетних установах.
 15. Основні та додаткові  складові  заробітної плати  держслужбовця.
 16. Бухгалтерський баланс  та його призначення.
 17. План рахунків в бюджетних установах.
 18. Поняття  про кошторис.
 19. Основні вимоги до складання проектів кошторисів бюджетних установ.
 20. Основні засоби  в бюджетних установах.
 21. Коди економічної класифікації.
 22. Види відпусток.
 23. Як і коли нараховується  матеріальна допомога на оздоровлення ?
 24. Фінансова звітність бюджетних установ та мета її складання.
 25. Які коди економічної класифікації належать до енергоносіїв ?
 26. Поняття касових видатків.
 27. Поняття фактичних видатків.
 28. Бухгалтерська звітність в бюджетних установах.
 29. Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності.
 30. Основна заробітна плата.

 

Державний адміністратор

 

 1. Дати визначення, що таке дозвільна система у сфері господарської діяльності.
 2. Дати визначення  дозвільного органу та дозвільного документу.
 3. Дати визначення місцевих дозвільних органів.
 4. Дати визначення суб’єкта господарювання ?
 5. Яке значення має термін «декларативний принцип» в ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» ?
 6. На кого поширюється сфера дії Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 7. Охарактеризувати основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
 8. Які  основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
 9. Що означає принцип організаційної єдності при видачі документів дозвільного характеру та принцип декларування.
 10. Дати визначення адміністратора   дозвільної системи .
 11. Які основні завдання адміністратора.
 12. Як проводиться реєстр документів дозвільного характеру.
 13. Який порядок  видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру.
 14. Які документи повинен подати суб»єкт господарювання адміністратору для отримання документу дозвільного характеру:
 15. Яку відповідальність несе адміністратор у сфері видачі документів дозвільного характеру.
 16. Якою статтею  Кодексу про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність  за порушення порядку видачі документа дозвільного характеру та які застосовуються при цьому штрафні санкції.
 17. Якою ст. Кодексу України «Про адміністративні правовопорушення» передбачено відповідальність суб»єктів господарювання.
 18. Яка відповідальність передбачена за надання  суб»єктом господарювання адміністратору дозвільного центру недостовірної інформації.
 19. На кого поширюється дія Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 20. Які переваги дає запровадження дозвільної системи.
 21. Як встановлюється організація взаємовідносин представників місцевих дозвільних органів.
 22. Який порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів.
 23. Як організовується спільне обстеження об»єкта, що проводиться місцевими дозвільними органами при видачі документів дозвільного характеру.
 24. Як проводяться спільні засідання представників місцевих дозвільних органів та адміністратора?
 25. Чи належить конкурсний комітет до дозвільних органів, а його рішення – до документів дозвільного характеру.
 26. Чи поширюється  дія Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на договірні відносини у сфері приватизації.
 27. Чи можна вважати висновки та погодження щодо містобудівного обгрунтування документами дозвільного характеру?
 28. Який орган забезпечує ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру ?
 29. Які є терміни для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі суб»єкту господарювання документа дозвільного характеру.
 30. Як формується єдина інформаційна політика з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності?

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців

 

1.Якими нормативно-правовими документами керується відділ ведення Державного реєстру виборців у своїй діяльності?

2.Хто очолює відділ ведення Державного реєстру виборців?

3.Суб”єкти відносин, пов”язані із захистом інформації в інформаційно-телекомукаційних системах

4.Принципи участі громадян у референдумах

5.Відповідальність громадян за порушення ЗУ „Про державний реєстр виборців”

6.Основні завдання Реєстру

7.Основні засади ведення Реєстру

8.Ідентифікаційні персональні дані, які однозначно визначають особу виборця

9.Повноваження державних органів у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

10.Службові персональні дані Реєстру

11.Поняття і види референдумів

12.Права виборця у відносинах з Реєстром

13.Відповідальність посадових та службових осіб органів Реєстру за порушення ЗУ „Про державний реєстр виборців”

14.З якими органами у процесі роботи взаємодіє відділ ведення Державного реєстру виборців?

15.Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців

16.Як Ви розумієте терміни: „несанкціоновані дії щодо інформації в системі”, „порушення цілісності інформації в системі?

17.Органи Державного реєстру виборців

18.Основні завдання відділу ведення Державного реєстру виборців

19.Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру

20.Які відомості про виборців подає керівник районного органу МВС України відділу ведення Державного реєстру виборців?

21.Які відомості про виборців подає керівник районного органу Міністерства юстиції України відділу ведення Державного реєстру виборців?

22.Участь політичних партій у здійсненні публічного контролю ведення Реєстру

23.Підстави для відмови в отриманні політичною партією копії бази даних Реєстру

24.Дайте визначення терміну „свобода  пересування ”

25.Використання персональних даних державного реєстру виборців

26.Які відомості щодо виборців оприлююднюються Розпорядником Реєстру в загальнодержавних ЗМІ?

27.Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру

28.Повторні референдуми

29.Дайте визначення терміну „Державний реєстр виборців”

30.Форма ведення Реєстру

 

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

 

 1. Права громадян при розгляді заяви чи скарги.
 2. Термін розгляду звернень громадян.
 3. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян.
 4. Які звернення громадян не підлягають розгляду та вирішенню.
 5. Які Ви знаєте основні виборчі системи світу.
 6. Які Ви знаєте основи сучасного виборчого права України.
 7. Назвіть основні риси, що характеризують державу.
 8. Порядок обрання Президента України.
 9. Дайте визначення «громадська організація».
 10. Дайте визначення «політична партія».
 11.  Назвіть обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій.
 12.  Система адміністративно-територіального устрою України.
 13.  Назвіть політичні партії, які брали участь у виборчій кампанії 2012 року в Городоцькому районі .
 14.  Назвіть громадські організації, що діють на території Городоцького району.
 15.  Назвіть молодіжні  громадські організації, що діють на території Городоцького району.
 16.  Назвіть релігійні конфесії, що діють на території Городоцького району.
 17.  Охарактеризуйте  суспільно-політичну ситуацію в Україні.
 18.  Охарактеризуєте суспільно-політичну ситуацію в Городоцькому районі.
 19.  Які свята в Україні мають статус «державні», «національні».
 20.  Яка роль відведена засобам масової інформації у розвитку демократичного, громадянського суспільства.
 21.  Назвіть місцеві ЗМІ.
 22.  Кого із знаменитостей Городоччини Ви знаєте.
 23.  Назвіть основні принципи роботи районної адміністрації.
 24.  Які форми державного управління та устрою Ви знаєте.
 25.  Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.
 26.  Що таке «публічна інформація».
 27.  Види публічної інформації з обмеженим доступом.
 28.  Що повинен містити запит на інформацію.
 29.  Строки  розгляду запиту на  інформацію.
 30.  Чому ви вирішили працювати у секторі інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

Державний реєстратор

 

1.Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2.Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3.Компетенція державного реєстратора.

4.Припинення фізичної особи-підприємця.

5.Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов»язані із змінами в установчих документах.

6.Реєстрація відокремленого підрозділу юридичної особи.

7.Порядок проведення державної реєстрації  припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (способи реорганізації, назвати і охарактеризувати).

8.Витяг з Єдиного державного реєстру.

9.Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

10.Реєстраційна справа юридичної особи

11.Реєстраційна справа фізичної особи – підприємця.

12.Право доступу до реєстраційної справи

13.Виїмка документів із реєстраційної справи.

14.Витребування документів з реєстраційних справ

15.Зберігання реєстраційних справ

16.Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

17.Виписка з Єдиного державного реєстру

18.Порядок надання довідки з Єдиного державного реєстру

19.Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

20.Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи

21.Особливості реєстрації юридичної особи із статутним фондом.

22.Особливості реєстрації акціонерних товариств.

23.Особливості реєстрації фермерських господарств.

24.Особливості реєстрації юридичної особи, засновником якої є іноземна юридична особа.

25.Залишення без розгляду документів, які подані для реєстрації юридичної особи.

26.Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи

27.Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

28.Припинення юридичної особи

29.Документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників  (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи

30.Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

 

Управління економічного розвитку і торгівлі

 відділ ЖКГ, будівництва та інфраструктури

 

1. До чиїх повноважень належить встановлення цін/тарифів  на  житлово-комунальні  послуги  відповідно до закону;

2. Що  таке  житлово-комунальні послуги ?

3. Розподіл житлово-комунальних послуг в залежності  від функціонального призначення .

4. Яким нормативним документом передбачено реформування житлово-комунального господарства?

5. Які основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами?

6.Хто здійснює контроль і нагляд у сфері поводження з відходами?

7. Яке призначення благоустрою населених пунктів?.8. Що відноситься до об'єктів у сфері благоустрою населених пунктів?9. Яка мета законодавства про енергозбереження?10. Що є об'єктами правового регулювання відносин у сфері енергозбереження?

11. Економічні заходи для забезпечення енергозбереження.

12. Ким здійснюється діяльність у сфері теплопостачання ? 13.Мета та доцільність створення Об”єднання співвласників багатоквартирних будинків?

14. В яких сферах передбачено здійснення заходів “  Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014р”

15. Які основні завдання “  Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014р”.

16. Сфера дії Закону України “Про відходи”.

17. Які нормативи встановлені у сфері поводження з відходами?

18. Які права громадян України у сфері поводження з відходами ?

19. Які обов”язки громадян України у сфері поводження з відходами?

20. Якими нормативними документами передбачено  реалізацію державної політики  щодо забезпечення  населення  якісною  питною водою?

21.Які завдання  законодавства щодо охорони навколишнього середовища?22. Які обов'язки громадян у галузі охорони  навколишнього природного середовища?23. Що відноситься до природних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення?24. Які об”єкти відносяться до Природно-заповідного фонду України?

25. Термін розгляду звернень громадян.

26. Якими нормативними документами передбачено  реалізацію державної політики  у сфері автомобільних перевезень.

27. Сфера дії Закону України “про автомобільний транспорт”

28. Які послуги відносяться до житлово-комунальних?

29. Які є види відходів ?

30. Завдання законодавства про відходи ?

Відділ регіонального розвитку та економічного аналізу

 

1. Які законодавчі акти регулюють процедуру закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти

2.Дати визначення поняття „господарська діяльність”

3.Які фактори впливають збільшення надходжень прибуткового податку з доходів фізичних осіб;

4.Принципи державної регуляторної політики

5.Які суб’єкти підприємницької діяльності відносяться до сфери малого бізнесу.

6. З якою метою в статистичних обчисленнях використовують порівняльні ціни

7.Які показники характеризують ефективність промислового та сільськогосподарського виробництва

8.Дати визначення поняттям „регуляторний акт ”,  „регуляторний орган ” , „регуляторна діяльність”

9.Які підприємства сплачують акцизний збір

10.Основні види платежів, що формують місцевий та державний бюджети

11.Якими законодавчими актами регулюється державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності, коли вони були прийняті

12. Сформулювати поняття „державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності”

13.Сфера дії Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

14.Як визначають валовий дохід та чистий дохід підприємства

15.Дати визначення поняттю „валова додана вартість ”

16.Основні джерела фінансування в основний капітал

17.Основні галузі, які включає в себе народно-господарський комплекс району

18. Вплив процедури банкрутства на  оздоровлення економіки району

19.Які галузі формують обробну промисловість району

20. Які показники мають вплив на валову додану вартість

21.Які документи необхідно подати для отримання дозволу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах

22.Головні функції тендерного комітету з питань проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти

23.Які суб’єкти підприємницької діяльності вважаються економічно активними

24.Перелічити суб’єкти підприємницької діяльності району державної форми власності

25.Які суб’єкти господарювання можна віднести до категорії інноваційно-активних

26. Які установи  фінансуються за рахунок доходів місцевого бюджету

27.Дати визначення поняттям „державні кошти ” , „державні закупівлі ” , „тендерний комітет”

28.В яких випадках застосовуються процедура закупівлі в одного виконавця та за ціновими пропозиціями

29.Розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законодавчо на поточний рік.

30.Основні шляхи підвищення ефективного використання енергоносіїв на підприємствах, установах та організаціях району

 

 

Сектор містобудування та архітектури

 

 1. Законодавство про архітектурну діяльність (Стаття 3 Закону  України «Про архітектурну діяльність»)
 2. Комплекс  робіт,  пов'язаних із створенням об'єкта  архітектури (Стаття 4 Закону  України «Про архітектурну діяльність»)
 3. Розроблення та затвердження проекту об'єкта   архітектури (Стаття 7 Закону  України «Про архітектурну діяльність»)
 4. Авторський та технічний нагляди (Стаття 11 Закону  України «Про архітектурну діяльність»)
 5. Головні архітектори (Стаття 14 Закону  України «Про архітектурну діяльність»)
 6. Ліцензування та професійна атестація виконавців  робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів  архітектури (Стаття 17 Закону  України «Про архітектурну діяльність»)
 7. Проектні роботи, виконання яких не потребує  наявності відповідного    кваліфікаційного сертифіката (Стаття 19 Закону  України «Про архітектурну діяльність»)
 8. Права та обов’язки архітектора (Стаття 22,26 Закону  України «Про архітектурну діяльність»)
 9. Права та обовязки замовників (Стаття 23,27 Закону  України «Про архітектурну діяльність»)
 10. Планування територій на місцевому рівні (Стаття 16 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 11. Генеральний план населеного пункту (Стаття 17 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 12. План зонування території (Стаття 18 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 13. Детальний план території (Стаття 19 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 14. Громадські слухання щодо врахування громадських  інтересів (Стаття 21 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 15. Містобудівний кадастр (Стаття 22 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 16. Особливості регулювання земельних відносин при  здійсненні містобудівної діяльності (Стаття 24 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 17. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (Стаття 27 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 18. Вихідні дані (Стаття 29 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 19. Право на виконання будівельних робіт (Стаття 34 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 20. Категорії складності об'єктів будівництва (Стаття 32 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 21. Декларація про початок виконання будівельних робіт (Стаття 36 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 22. Дозвіл на виконання будівельних робіт (Стаття 37 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 23. Знесення самочинно збудованих об'єктів (Стаття 38 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 24. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом  об'єктів (Стаття 39 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 25. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного  пункту (Стаття 40 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 26. Державний архітектурно-будівельний контроль (Стаття 41 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
 27. Компетенція сільських, селищних, міських рад та  їх виконавчих органів у сфері містобудування (Стаття 12 Закону  України «Про основи містобудування»)
 28. Планування та забудова територій ( стаття 2 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності»).
 29. Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності ( Наказ Мінрегіонбуду № 244 від 21.10.2011 р.)
 30. Порядок надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки ( Наказ Мінрегіонбуду № 109 від 07.07.2011р.)

Відділ освіти, молоді та спорту

1.Кадрове забезпечення сфери освіти?

2. Завдання загальної середньої освіти?

3. Позашкільні заклади освіти

4.Основні принципи освіти?

5. Структура освіти

6.Основні напрямки реалізації програми національно-патріотичного виховання молоді Городоцького району на 2009-2015

7. Органи управліня юсвітою?

8. Створення, реорганізація та ліквідація загальносвітнього навчального закладу

9.Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників закладів освіти?

10.Післядипломна освіта (спеціалізація, стажуваня, клінічна ординатура, підвищеня кваліфікації та перепідготовка кадрів)?

11. Пріоритетні напрямки Програми розвитку фізичної культури та спорту Городоцькому районі?

12. Назвіть вікові межі осіб, що  належать до категорії «діти» та до категорії «молодь»

13. Основні положення про порядок підбору та направленя дітей до Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»?

14. Які спортивні громадські організації діють на території Городоцького району?

15. Які категорії дітей мають переваги для отримання путівок на оздоровлення?

16. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

17. Основні завдання районної цільової соціальної програми «Молодь Городоччини»?

18. Освітні та кваліфікаційні рівні?

19. Виховний процес у загальносвітніх навчальних закладах

20. Наповнюваність класів загальносвітніх навчальних закладів?

21. Яка сімя називається «багатодітною» та якими пільгами вона користується?

22.Яка  мета, завдання та принципи державної молодіжної політики?

23. Основні громадські молодіжні організації, що діють на території Городоцького району?

24. Статус загальноосвітнього навчального закладу

25.Які молодіжні  заходи на Вашу думку доцільно було б провести?

26. Охорона та зміцненя здоров”я учнів (вихованців)?

27. Що таке насильство в сімї? Види насильства?

28. Відпочинок молоді. Основні проблеми пов’язані з організацією відпочинку.

29. Скільки дитячо-спортивних шкіл функціонує в районі? (назвати). Які види спорту культивуються в кожній з них? (перелічити)

30. Основні напрямки роботи відділу освіти, молоді та спорту згідно Закону України „Про протидію тогівлі людьми”.

 

Архівний відділ

            1.Основні вимоги Закону України „Про Національний  архівний фонд та архівні установи”.

2.Правовий статус документів Національного архівного фонду України.

3.Управління архівом.

4.Планування роботи архіву.

5.Організація документів НАФ: основні поняття.

6.Фондування документів НАФ. Визначення  фондової  належності документів та утворення архівних фондів.

7.Назви  архівних фондів.

8.Формування НАФ: основні поняття.

9.Експертиза цінності документів.

10.Комплектування архіву. Джерела комплектування, складання і ведення  списків джерел  комплектування.

11.Граничні строки зберігання документів в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел комплектування.

12.Приймання документів від джерел  комплектування державної власності.

13.Форми і методи управління  архівною справою  і діловодством у взаємодії архіву з юридичними і фізичними особами.

14.Напрямки  взаємодії архіву з юридичними особами  у здійсненні функцій управління архівною справою і діловодством.

15.Державна реєстрація документів НАФ.

16.Облік документів в архіві. Основні облікові документи, їх цільове  призначення.

17.Забезпечення  збереженості документів і основні поняття.

18.Створення оптимальних умов зберігання документів.

19.Порядок розміщення документів у  сховищах.

20.Видавання документів із сховищ, їх переміщення і транспортування.

21.Організація і проведення перевірення  наявності  та стану документів.

22.Організація  розшуку відсутніх документів.

23.Основні види  і загальний порядок проведення робіт з  спеціального оброблення документів.

24.Основні вимоги до створення   довідкового апарату. Склад довідкового апарату, архівні довідники.

25.Основні принципи користування документами архіву  і форми використання  відомостей, що містяться в них.

26.Інформаційне забезпечення споживачів за їх запитами, Види запитів.

27.Видавання документів у тимчасове користування за межами архіву.

28.Інформатизація  архівної справи, основні завдання.

29.Вимоги до складання номенклатур справ. Формування документів у справи.

30.Основні завдання  експертної комісії установи.

 

Відділ культури

 

1.Якими нормативно-правовими документами керується у своїй роботі

керівник  відділу культури.

2.Які основні  завдання  відділу культури.

3.Показники розвитку галузі культури.

4.Структура галузі культури району.

5.Порядок планування роботи відділу культури.

6. Повноваження відділу.

7. Відповідно до яких нормативно-правовиих документів здійснюється діяльність музеїв.

8. Напрями діяльності музеїв.

9. Види музеїв.

10. Відповідно до яких нормативно-правовиих документів здійснюється діяльність бібліотек.

11.Мета  «Програми розвитку та функціонування української мови».

12. Робота Народного дому під час тривалих релігійних постів.

13.Видавництва з якими може співпрацювати центральна бібліотечна  система по формуванню фондів.

14. Шляхи покращання матеріально-технічного стану закладів культури.

15.Які, на Вашу думку, є основні проблеми  галузі культури в районі.

16.Як залучити спонсорів до вирішення матеріальних проблем галузі?

17. Свята українського зимового фольклору, які проводять заклади культури району.

18. Форми виховання та організації дозвілля молоді.

19. Повноваження відділу у сфері міжнаціональних відносин.

20. Повноваження відділу у сфері обліку, охорони , реабілітації та використання об’єктів культурної спадщини.

21.  Повноваження відділу  у сфері бібліотечної та клубної сфери, національної музейної політики.

22. Яким розпорядчим документом передбачено постановку на облік релігійних громад району.

23. Які релігійні організації зареєстровані на території району.

24. Якими регіональними програмами регламентується розвиток української мови та української культури.

25. Які заходи проводяться відділом культури райдержадміністрації у зв’язку з проведенням роботи по збереженню та функціонуванню української мови.

26. Які театралізовані дійства по відзначенню державних, релігійних і національних свят проводяться в районі.

27. Яких ви знаєте городоцьких поетів, які плекають любов до рідної української мови та закликають мешканців Городоччини наслідуванню українських традицій та звичаїв.

28. В яких районних засобах масової інформації та веб-сайтах регулярно висвітлюються матеріали щодо стану функціонування української мови.

29. Які елементи культурної спадщини є на території Городоччини.

30. Які визначні пам'ятні дати Городоччини ви знаєте.

 

                       

Сектор з питань цивільного захисту

1. Перелік основних законодавчих актів з питань ЦО та НС.

2.Планування заходів ЦО органами  управління, підприємствами,

установами та організаціями. (Положення про ЦО України, розд.2 ст.4).

3.Загальний зміст ЗУ „Про цивільну оборону України” (від 24.03.1999р

4.Організація  життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час. (Положення про ЦО України, розд.1,

ст. 6)

5.Завдання і склад  системи ЦО України (ЗУ „Про ЦО України”)

6.Загальний зміст Положення про ЦО України. (Постанова  КМУ від 10.05.1994р. №-299).

7.Завдання ЦО України. (ЗУ „Про ЦО України” ст.2).

8.Хто здійснює керівництво аварійно-рятувальними роботами залежно  від рівня  надзвичайних ситуацій? (ЗУ „Про аварійно-рятувальні служби” ст.18)

9.На які органи влади покладається керівницто ЦО України

(ЗУ „Про ЦО України”, ст.3).

10.Види аварійно-рятувальних служб. (ЗУ „Про аварійно-рятувальні служби” ст.8).

11.Повноваження місцевих державних адміністрацій з питань ЦО. (ЗУ „Про ЦО України”. ст.3).

12.Створення і використання  матеріальних резервів для  ліквідації наслідків НС.  (ЗУ „Про захист  населення і територій  від НС  техногенного та природного характеру” ст.36).

13.Повноваження керівництва  підприємств, установ і організацій з питань ЦО. (ЗУ „Про ЦО України”  ст.8).

14.Підготовка населення до дій у НС. )ЗУ „Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру”  ст.33).

15.З чого складаються сили ЦО ? Для чого створюються та кому підпорядковуються спеціалізовані формування? (ЗУ „Про ЦО України” ст.ст.9,10).

16.Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого  самоврядування у сфері захисту населення і територій від НС. (ЗУ „Про  захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру”  ст.32).

17.Де створюються  невоєнізовані формування ЦО і хто  зараховується до їх складу? (ЗУ „Про ЦО України”  ст.11).

18.Склад сил та засобів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. (ЗУ „Про захист  населення і територій від НС техногенного та природного характер” ст..23)

19.Для чого та де створюються спеціалізовані служби ЦО і евакокомісії (ЗУ „Про ЦО України” ст.12).

20.Режим  функціонування ЄДС НС. (ЗУ „Про захист  населення і територій від НС техногенного та природного характеру” ст..22)

21.Права громадян України у сфері захисту  від НС. (ЗУ „Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру”

22.Державна  стандартизація з питань  безпеки у НС техногенного та природного характеру. (ЗУ „Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру”

23.Права громадян України у сфері захисту  від НС. (ЗУ  „Про захист  населення і територій від НС техногенного та природного характеру”

24. Державна  стандартизація з питань  безпеки у НС техногенного та природного характеру. (ЗУ „Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру”

25.Значення термінів: „НС техногенного та природного характеру”; „зона  НС”; „аварія”;  „катастрофа”. (ЗУ „Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру”

26.Інформування у сфері захисту населення і територій від НС. (ЗУ „Про  захист населення  і територій  від НС техногенного та природного характеру”

27.Діяльність підприємств, установ та організацій у сфері захисту населення і територій від НС. (ЗУ „Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру”

28.Обов”язки громадян України у сфері захисту населення і територій від   НС техногенного та природного характеру. (ЗУ „Про захист  населення і територій від НС  техногенного та природного характеру”

29.Повноваження керівництва підприємств, установ і організацій з питань ЦО.

30.Організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час.

Керівник апарату

райдержадміністрації                                     підпис                                 Б. Степаняк

Додаток 5

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «13» лютого 2013 року

№75

 

 Зразок екзаменаційного білету

Городоцька районна державна адміністрація Львівської області

                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

________________(П.І.Б.)

«____»________20__ року

                                              ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України  "Про  державну
службу".

3.  Питання  на  перевірку  знання Закону України "Про засади
запобігання та протидії корупції".

4-5. Питання на перевірку знання законодавства з  урахуванням
специфіки   функціональних   повноважень  відповідного  державного
органу та його структурного підрозділу.

Зразок екзаменаційної відомості:

 

Екзаменаційна відомість № _

      проведення   іспиту   кандидатів   на  заміщення  вакантних  посад

        державних службовців конкурсною комісією

Городоцької райдержадміністрації

від  „____” ____________ 201__ р.

 

 

з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові  кандидата

Посада, на  яку претендує кандидат

Категорія посади,

на яку     претендує кандидат

№ білету

Загальна сума  балів

 

 

 

Голова комісії                        _____________                    (П.І.Б.)

(підпис)

 

Члени комісії:                        _____________                      (П.І.Б.)

(підпис)

_____________                        (П.І.Б)

(підпис)

_____________                        (П.І.Б.)

(підпис)

Секретар комісії                       _____________                      (П.І.Б)

(підпис)

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                        підпис                                    Б. Степаняк