Розпорядження голови РДА від 04 лютого 2013 р. №56 "Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації"

УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04 лютого 2013р.                                                                                  Городок                                  № 56

Про затвердження Положення

про відділ ведення Державного реєстру виборців

апарату Городоцької

районної державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

1.Затвердити Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Городоцької районної державної адміністрації, що додається.

2.Розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 жовтня 2007 року №685 «Про затвердження положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Городоцької районної державної адміністрації», визнати таким, що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Б.Степаняка.

 

Голова районної  державної

адміністрації                                                                                           підпис                                    О.Дунас

Затверджено

Розпорядженням голови Городоцької
районної державної адміністрації
від „04”лютого 2013р. № 56

 

Положення
про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату
Городоцької районної державної адміністрації Львівської обл.

  1. Відділ ведення Державного реєстру виборців (надалі – відділ) утворюється головою  районної держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
  2. Відділ  підпорядкований голові  районної держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.
  3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністраціїй а також положенням про відділ ведення Державного реєстру виборців.
  4. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

4) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

6) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

7) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

8) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

9) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

10) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

11) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

12) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

13) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

14) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

15) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

16) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

17) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

18) забезпечує захист персональних даних;

19) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

20) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України „Про Державний реєстр виборців” та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;

21) веде облік усіх операцій, пов’язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

22) забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

23) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

24) надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

25) надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

26) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

27) здійснює поновлення бази даних Реєстру;

28) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства.

29) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України „Про Державний реєстр виборців”.

30) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру.

31) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевої держадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Львівською обласною державною адміністрацією.

8. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

2) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою місцевої держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва держадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

14) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

17) подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова Городоцької районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова Городоцької районної держадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).