Розпорядження голови РДА від 29 січня 2013 р. № 39 "Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та запобігання і виявлення корупції апарату Городоцької районної державної адміністрації"

УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 29 січня 2013 р.                                  Городок                                  № 39

 

 

Про затвердження Положення

про сектор взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної роботи та запобігання

і виявлення корупції апарату Городоцької

районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 жовтня 2012 року №864 «Про впорядкування структури районної державної адміністрації (зі змінами і доповненнями):

 

1.Затвердити Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та запобігання і виявлення корупції апарату Городоцької районної державної адміністрації, що додається.

 

2.Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 червня 2012 року №-414 «Про затвердження Тимчасового положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи» Городоцької районної державної адміністрації», визнати таким, що втратило чинність.

 

3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Б.Степаняка.

 

 

Голова районної  державної

адміністрації                                             підпис                                О.Дунас

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

районної держадміністрації

від «29».01.2013 р. № 39

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор взаємодії з правоохоронними органами,

оборонної роботи та запобігання і виявлення корупції апарату

районної державної адміністрації

  1. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та запобігання і виявлення корупції апарату районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації та в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.
  2. Сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації та керівнику апарату, який курує питання координації діяльності правоохоронних органів та силових структур району.
  3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України‚ постановами Верховної Ради України‚ указами і розпорядженнями Президента України‚ постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України‚ розпорядженнями голови обласної державної адміністрації‚ розпорядженнями голови районної державної адміністрації, цим положенням та іншими нормативними актами відповідно до напрямку діяльності.
  4. Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної політики у сфері взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та запобігання і виявлення корупції на території району.
  5. Сектор відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1)           організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)           забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)           вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету для вирішення питань у сфері взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та запобігання і виявлення корупції, на території району;

4)           розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації та проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень, у визначених законом випадках;

5)           бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

6)           бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

7)           готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

8)           розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

9)           контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення ними повноважень у сфері взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та запобігання і виявлення корупції, на території району;

10)      забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

11)      організовує взаємодію на території району органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з судовими, правоохоронними‚ контролюючими органами, органами юстиції та іншими державними органами‚ підприємствами‚ установами‚ організаціями різних форм власності‚ об’єднаннями громадян та окремими громадянами України для профілактики правопорушень‚ посилення боротьби із злочинністю, корупцією, зміцнення законності і правопорядку в районі;

12)      організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування‚ правоохоронними та іншими органами‚ підприємствами‚ установами‚ організаціями різних форм власності законів України‚ указів‚ розпоряджень‚ доручень Президента України‚ постанов‚ розпоряджень‚ доручень Кабінету Міністрів України‚ розпоряджень‚ доручень голови райдержадміністрації та рішень дорадчих органів райдержадміністрації з правоохоронних питань;

13)      проводить збір‚ узагальнення та аналіз статистичної та іншої інформації з правоохоронних питань‚ готує відповідні пропозиції для голови райдержадміністрації;

14)      здійснює розробку проектів рішень (актів) керівництва та дорадчих органів райдержадміністрації з правоохоронних питань‚ організовує їх виконання;

15)      вивчає‚ узагальнює і надає практичну та методичну допомогу виконкомам місцевих рад щодо організації роботи з правоохоронних питань;

16)      забезпечує виконання законодавства з питань оборонної роботи;

17)      планує та організовує здійснення заходів пов’язаних із діяльністю на території району військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством;

18)      контролює дотримання відповідними управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також щодо пільг і допомоги сім’ям військовослужбовців строкової служби;

19)      забезпечує і контролює виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

20)      сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову службу;

21)      координує і контролює проведення заходів щодо забезпечення потреб оборони держави;

22)       контролює виконання підприємствами району замовлень Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством, на виробництво і поставку необхідної їм продукції, електро- і теплоенергії;

23)      забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

24)      проводить організаційну та роз’яснювальну роботу у сфері запобігання і виявлення корупції;

25)      веде облік працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, на території району;

26)      взаємодіє з питань запобігання та протидії корупції з підрозділами інших органів виконавчої влади.

  1. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1)           одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)           залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3)           вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4)           користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5)           скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

  1. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
  2. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу та в установленому законодавством порядку.
  3. Завідувач сектору:

1)           здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2)           подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

3)           затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов'язки між ними;

4)           планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5)           вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6)           звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7)           може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування з розгляду питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та запобігання і виявлення корупції на території району;

8)           за дорученням керівництва районної державної адміністрації представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

9)           готує у межах своїх повноважень розпорядження голови районної державної адміністрації, організовує контроль за їх виконанням;

10)      подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників сектору, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11)      проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

12)      забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13)      здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією завідувача сектору.