Розпорядження голови РДА від 29 січня 2013 р. № 38 "Про затвердження Положення про сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Городоцької районної державної адміністрації"

УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 29 січня 2013 р.                                  Городок                                  № 38

 

 

Про затвердження Положення

про сектор мобілізаційної

та режимно-секретної роботи

апарату Городоцької районної

державної адміністрації

 

 

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 жовтня 2012 року №864 «Про впорядкування структури районної державної адміністрації (зі змінами і доповненнями):

 

1.Затвердити Положення про сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Городоцької районної державної адміністрації, що додається.

 

2.Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 червня 2012 року №-414 «Про затвердження Тимчасового положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи» Городоцької районної державної адміністрації», визнати таким, що втратило чинність.

 

3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Б.Степаняка.

 

 

Голова районної  державної

адміністрації                                             підпис                                                 О.Дунас

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

районної держадміністрації

від «29».01.2013 р. № 38

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату

районної державної адміністрації

  1. Сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації та в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.
  2. Сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації та першому заступнику голови райдержадміністрації.
  3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України‚ постановами Верховної Ради України‚ указами і розпорядженнями Президента України‚ постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України‚ розпорядженнями голови обласної державної адміністрації‚ розпорядженнями голови районної державної адміністрації, цим положенням та іншими нормативними актами відповідно до напрямку діяльності.
  4. Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної політики у сфері мобілізаційної та режимно-секретної роботи.
  5. Сектор відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1)           організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)           забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)           вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету для вирішення питань у сфері мобілізаційної та режимно-секретної роботи;

4)           розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації та проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень, у визначених законом випадках;

5)           бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

6)           бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

7)           готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

8)           розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

9)           контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення ними повноважень у сфері мобілізаційної та режимно-секретної роботи;

10)      забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки;

11)      забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

12)      організовує виконання законів та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

13)      організовує планування, розроблення, проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території адміністративно-територіальної одиниці на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

14)      організовує та координує розробку мобілізаційного плану на особливий період, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки району, здійснює методологічне, методичне та нормативне забезпечення цієї роботи;

15)      подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;

16)      здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;

17)      подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;

18)      бере участь в укладанні договорів (контрактів про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

19)      подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

20)      подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного призначення та програми створення такої документації;

21)      розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює методичне і організаційне забезпечення переведення органів виконавчої влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду;

22)      контролює створення і стан готовності спеціальних формувань, які передбачається передати до складу Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством в особливий період;

23)      бере участь в організації підготовки запасних пунктів управління до роботи в умовах особливого періоду;

24)      організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

25)      бере участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами й організаціями на період мобілізації і воєнного часу;

26)      бере участь у розробці заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил на території району і використання людських, матеріальних, природних та фінансових ресурсів, а також виробничих потужностей в особливий період;

27)      взаємодіє з сектором з питань цивільного захисту райдержадміністрації у питаннях узгодження планів цивільної оборони з мобілізаційними планами та довготерміновими і річними програмами мобілізаційної підготовки;

28)      організовує і координує роботу щодо забезпечення мобілізаційного планування та створення системи інформаційного забезпечення органів виконавчої влади району в умовах особливого періоду;

29)      визначає за підсумками перевірки рівень мобілізаційної готовності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

30)      розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

31)      готує звіти про хід виконання заходів мобілізаційної підготовки району, забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

32)      веде секретне діловодство;

33)      здійснює заходи по недопущенню необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

34)      здійснює заходи по запобіганню розголошення секретної інформації, втрати матеріальних носіїв, заволодіння секретною інформацією іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;

35)      забезпечує дотримання режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт;

36)      здійснює контроль за станом режиму секретності в районній державній адміністрації.

  1. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1)           одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)           залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3)           вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4)           користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5)           скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

  1. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
  2. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу та в установленому законодавством порядку.
  3. Завідувач сектору:

6)           здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

7)           подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

8)           затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов'язки між ними;

9)           планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

10)      вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

11)      звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

12)      може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування з розгляду питань, що стосуються мобілізаційної та режимно-секретної роботи на території району;

13)      за дорученням керівництва районної державної адміністрації представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

14)      готує у межах своїх повноважень розпорядження голови районної державної адміністрації, організовує контроль за їх виконанням;

15)      подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16)      проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

17)      забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18)      здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією завідувача сектору.