Розпорядження голови РДА від 28 січня 2013 р. № 37 "Про затвердження Положення про організаційний відділ апарату районної державної адміністрації"

Україна

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 січня   2013 року                                                 № 37

 

Про затвердження Положення

про організаційний відділ

апарату районної державної

адміністрації

 

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» та розпорядження голови райдержадміністрації від 31 жовтня 2012 року №864 «Про впорядкування структури районної державної адміністрації» (із змінами і доповненнями):

 

  1. Затвердити Положення про організаційний відділ апарату Городоцької районної державної адміністрації, що додається.
  2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 29 листопада 2005 року №868 «Про затвердження Тимчасових положень про відділ організаційно-кадрової роботи, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, про відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Б.Степаняка.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                   підпис                     Оксана Дунас

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «28» січня 2013 року

№ 37

Положення

про організаційний відділ апарату Городоцької районної державної адміністрації Львівської області

 

1. Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації (надалі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, підпорядкований безпосередньо керівнику апарату районної державної адміністрації

3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом районної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, цим Положенням та іншими нормативними актами відповідно до напрямів роботи.

4. Поточна робота відділу здійснюється на основі місячного, квартального та річного планів роботи, який затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

5. Основним завданням відділу є організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

 

6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) формує перспективні (річні), поточні (квартальні), а в разі потреби - оперативні (місячних, тижневих) планів роботи районної державної адміністрації та планів основні заходи за участю голови районної державної адміністрації. Організовує та здійснює контроль за їх виконанням.

3) надає практичну та методичну допомогу в роботі з керівниками і працівниками виконавчих органів місцевого самоврядування;

4) забезпечує зв’язок та координацію дій управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації по взаємодій з органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих повноважень;

5) забезпечує організаційну підготовку засідань Колегії районної державної адміністрації, нарад, семінарів, навчань з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування;

6) забезпечує організаційну підготовку робочих поїздок голови районної державної адміністрації в межах району;

7) здійснює організаційну роботу щодо забезпечення візитів, робочих поїздок до району вищих посадових осіб області та почесних гостей. Формує програми їх перебування.

8) готує проекти розпоряджень, аналітичні, інформаційні та інші матеріали за дорученням голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації з питань, що віднесені до компетенції відділу;

9) аналізує рішення виконавчих комітетів, актів, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади щодо відповідності їх визначеним повноваженням та чинному законодавству, веде системний аналіз їх діяльності;

10) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

11) вивчає і узагальнює роботу відділів та управлінь, структурних підрозділів райдержадміністрації, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу;

12) за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із спеціалістів відділів, управлінь, структурних підрозділів адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на нарадах при голові райдержадміністрації, заступниках голови райдержадміністрації з організаційних питань.

13) проводить за дорученням голови райдержадміністрації перевірки діяльності управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад в межах і порядку встановлених законодавством, з питань що належать до компетенції відділу.

14) здійснює контроль за дотриманням вимог Регламенту райдержадміністрації її управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу;

15) забезпечує передачу щоденної інформації до облдержадміністрації про стан справ в районі та плани роботи голови райдержадміністрації;

16) бере участь в організації проведення виборів депутатів усіх рівнів, референдумів тощо згідно з чинним законодавством;

17) надає практичну і методичну допомогу органам місцевого самоврядування щодо забезпечення їх діяльності в межах компетенції, збирає інформацію, аналізує та узагальнює практику їх діяльності.

18) за дорученням голови райдержадміністрації бере участь у підготовці матеріалів щодо дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови.

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4) брати участь у нарадах, семінарах, засіданнях консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації та сесіях місцевих рад району;

5) матеріали відділів і управлінь райдержадміністрації, що стосуються сфери діяльності відділу, обов’язково погоджуються із начальником відділу;

6) вимагати від працівників структурних підрозділів райдержадміністрації своєчасного подання матеріалів (даних) для проведення нарад, засідань колегії, інших заходів райдержадміністрації та довідкових матеріалів, пов’язаних з діяльністю відділу;

7) давати методичні вказівки керівникам інших підрозділів райдержадміністрації щодо їх діяльності, пов’язаної з реалізацією завдань, покладених на відділ;

8) подавати керівнику апарату пропозиції щодо заохочення осіб, які брали участь у розробці, підготовці та проведенні відповідних заходів щодо організаційної та управлінської діяльності, а також щодо накладання стягнень на осіб, які допустили порушення вимог чинного законодавства і відповідних актів керівництва  районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

 

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з структурними підрозділами, відділами апарату райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу. Особа, що призначається на посаду начальника, має мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, зі стажем роботи в органах державної влади не менше 3 років.

Начальник відділу безпосередньо підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

У разі відсутності начальника його обов'язки виконує працівник, на якого покладено обов'язки  начальника відділу.

10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3)  розробляє та подає на затвердження посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, проводить аналіз результатів роботи відділу і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечення підвищення ділової кваліфікації працівників відділу;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

10) здійснює добір кадрів;

11) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

12) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) організовує ведення діловодства у відділі, порядок проходження і виконання документів.

14) організовує оперативний контроль за термінами виконання розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації та інших документів віднесених до компетенції відділу;

14) забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших  службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

15) здійснює контроль за дотриманням у відділі Регламенту районної державної адміністрації та відповідних інструкцій.

16) бере участь у нарадах, які проводить голова та заступники голови районної державної адміністрації, під час розгляду питань, що стосуються організаційної та управлінської діяльності органів виконавчої влади району;

17) забезпечує взаємодію відділу з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Покладення на організаційний відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питання роботи відділу, не допускаються.

13. Районна державна адміністрація створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників організаційного відділу апарату районної державної адміністрації, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.