Розпорядження голови РДА від 21 січня 2013 р. № 27 "Про затвердження Положення про сектор кадрової роботи та нагород апарату районної державної адміністрації"

Україна

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

21 січня  2013 року                                                 № 27

 

Про затвердження Положення

про сектор кадрової роботи та

нагород апарату районної

державної адміністрації

 

 

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» та розпорядження голови райдержадміністрації від 31 жовтня 2012 року №864 «Про впорядкування структури районної державної адміністрації» (із змінами і доповненнями):

 

  1. Затвердити Положення про сектор кадрової роботи та нагород апарату Городоцької районної державної адміністрації, що додається.
  2. Визнати таким, що втратило чинність з 1 січня 2013 року розпорядження голови райдержадміністрації від 29 листопада 2005 року №868 «Про затвердження Тимчасових положень про відділ організаційно-кадрової роботи, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, про відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Б.Степаняка.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                     підпис                         Оксана Дунас

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «21» січня 2013 року

№ 27

 

ПОЛОЖЕННЯ
про
сектор кадрової роботи та нагород апарату

Городоцької районної державної адміністрації Львівської області

1. Сектор кадрової роботи та нагород апарату районної державної адміністрації (надалі - сектор) утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, підпорядкований безпосередньо керівнику апарату районної державної адміністрації.

2. Структура сектору і загальна чисельність його працівників затверджується головою райдержадміністрації в установленому законодавством порядку і повинна забезпечувати якісне виконання покладених на сектор завдань і функцій.

3. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації і райдержадміністрації, Типовим положенням про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року № 912 (із змінами та доповненнями), цим Положенням та іншими нормативними актами. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби відділ керується також відповідними рекомендаціями Головдержслужби України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України.

4. Поточна робота сектору здійснюється на основі місячного плану роботи, який затверджує керівник апарату райдержадміністрації. З окремих питань затверджуються квартальні або річні плани.

5. Основними завданнями сектору є:

-реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

-здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

-задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

-прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;

-документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

6. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

4) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;

6) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

7) Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби та нагород;

8) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

9) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

10) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

11) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

12) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

13) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

14) забезпечує захист персональних даних;

15) Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації і разом з ними узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення;

16) Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ;

17) Проводить за дорученням голови райдержадміністрації перевірки діяльності управлінь, відділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад в межах і порядку встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції сектору;

18) Разом із структурними підрозділами райдержадміністрації розробляє плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, бере участь у формуванні замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, організаційно забезпечує їх участь у навчанні;

19) Здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву і контролює виконання особистих річних планів його підготовки, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах райдержадміністрації, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення;

20) Вносить рекомендації керівнику апарату районної державної адміністрації про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі;

21) Вивчає разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті районної державної адміністрації, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір та розстановку кадрів в апараті та підпорядкованих установах відповідно до вимог чинного законодавства;

22) Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

23) Розглядає та вносить керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо проведення стажування на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

24) Готує матеріали про призначення на посаду та звільнення з посад працівників апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників;

25) Оформляє документи про прийняття Присяги державного службовця та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.

26) Обчислює стаж роботи та стаж державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років і наданням відпусток працівникам апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;

27) Розглядає матеріали та готує документи для заохочення і нагородження працівників, веде відповідний облік;

28) У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

29) Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам;

30) Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;

31) Оформляє і видає довідки з місця роботи працівникам, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

32) У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату районної державної адміністрації та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах районної державної адміністрації і;

33) Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих установах;

34) Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації організовує регулярне навчання працівників районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування;

35) Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в райдержадміністрації та підпорядкованих їй виконавчих структурах за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

36) Здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців третьої-сьомої категорії, використання його даних у межах повноважень відповідного органу виконавчої влади, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп'ютерної системи «Кадри» та своєчасної підготовки і подання до Управління державної служби Головдержслужби в Львівській області необхідної інформації у встановленому Головдержслужбою України порядку;

37) Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, у тому числі за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів);

38) Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням чинного законодавства про працю та державну службу;

39) Здійснює функції щодо нагородження державними нагородами України, районної державної адміністрації.

7. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) Вносити керівництву районної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби;

3) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

5) Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті районої державної адміністрації та підпорядкованих їй установах.

6) Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій документи та інші матеріали, від органів статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на кадрову службу функцій;

7) Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в районній державній адміністрації та підпорядкованих їй установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції сектору;

8) Вносити голові районної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби;

9) Інформувати керівника апарату районної державної адміністрації про покладання на працівників сектору обов'язків, що не належать до компетенції сектору чи виходять за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають сектору документів, необхідних для вирішення порушених питань.

8. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу. Особа, що призначається на посаду завідувача, має мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, зі стажем роботи в органах державної влади не менше 5 років.

У разі відсутності завідувача його обов'язки виконує працівник, на якого покладено обов'язки завідувача сектору.

10. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6) звітує перед головою місцевої держадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

10) здійснює добір кадрів;

11) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

12) подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

14) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова місцевої держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12.Покладення на сектор кадрової роботи та нагород обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань кадрової роботи, державної служби та нагород, не допускається.

13.Районна державна адміністрація створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору кадрової роботи та нагород апарату районної державної адміністрації, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та державної служби.